Organisation

Programledning och styrgrupp:

SSEC består av en styrgrupp och en programledning, som representerar de parter som anslutit till samarbetet.

Programmet samordnas av Fakulteten för Landskapsplanering, Trädgårds- och Jordbruksvetenskap (LTJ-fakulteten), vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som utser en programledare med ansvar för att driva verksamheten.

Styrgruppen utses av nätverkets medlemmar och ansvarar för ordförandeskap samt styrningsfrågor och uppföljning de olika delprogrammen.

Delprogram

SSEC har ett antal delprogram kopplat till nätverket. Delprogrammen består av ett eller flera projekt, som var och en leds av en projektledare och/eller en projektledning beroende på storlek och behov.  Varje delprogram är sammansatt av ett eller flera projekt.

Deltagare

12 organisationer är i nuvarande period anslutna som parter i SSEC.