Syfte & Mål

Syfte
SSE-C ÄR ETT NÄTVERK SOM MÖJLIGGÖR HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION OCH BÄTTRE LIVSMILJÖER GENOM ANVÄNDNING AV RESTVÄRME OCH ANDRA OUTNYTTJADE RESURSER.

Mål
Övergripande mål
BYGGNATION PÅBÖRJAD AV MINST 3 FULLSKALIGA INNOVATIVA ANLÄGGNINGAR UNDER ÅREN 2016 – 2018

Strategiska mål för programperioden
TVÅ LÅNGSIKTIGA STRATEGISKA MÅL BESKRIVS FÖR PROGRAMMET

 • Urban Food, En livskraftig industri utvecklas
  SSEC möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”.
 • Urban Health, Hälsosamma vistelsemiljöer skapas
  SSEC möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana miljöer, under begreppet ”Urban Health”.

SSEC: s roll
SSEC ska tillhandahålla och stödja med;

 • Beskriva olika verktyg i en verktygslåda avsedd för lokal och regional utveckling.
 • Utveckla finansieringsmodeller för investeringar Bygga upp en innovations- och kunskapsbank.

Framdriften av projekten i de lokala delprogrammen säkras

Inom ramen för SSEC, har det utifrån de lokala förhållandena, startats samarbeten i syfte att skapa möjligheter att bättre nyttja de resurser i form restvärme och andra onyttjade resurser som finns på respektive ort. Samarbeten har skapats i Malmö, Lund, Bjuv, Oskarshamn, Gävle, Härnösand, m.fl. för att där möjliggöra att de värmeresurser som finns lokalt kan nyttjas för livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer för människor.

Tydliga koncept utvecklas successivt på de olika orterna baserade på de lokala förutsättningarna. De potentiella värmekällorna t.ex. skiljer sig åt på de olika orterna. I Lund handlar det om att tillvarata överskottsvärme från European Spallation Source- ESS. I Gävle är det låggradig värme från
pappersindustrin som utgör värmekällan. På andra orter är värmekällorna kylvatten från elproduktion eller spillvärme från industriproduktion. De ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna skiljer sig också åt mellan orterna. De drivande aktörerna kan också skilja sig åt. Det är aktörer som livsmedelsföretag, kommuner, kooperativ, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, mfl. I stort är det dock samma typ av system som planeras.

De lokala projekten befinner i ett läge där det idag finns tydliga koncept utvecklade. De befinner sig nu i de flesta fall i ett skede där nya åtgärder måste sättas in för att säkerställa framdriften av projekten. De som nu krävs är mer detaljerade studier av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för respektive projekt. Frågor som rör finansiering och affärsmodeller är för det faktiska genomförandet av projekten lika viktiga
som de rent tekniska. Det måste säkerställas att det finns en ekonomisk bärkraft i projekten. Andra frågor som är viktiga att hantera är de planmässiga och organisatoriska. För att minska energiförluster är det angeläget att planerade växthus, fiskodlingar och livsmiljöer för människor placeras eller finns i närheten av värmekällorna. Vid nyetablering innebär det att lokaliseringen sker på mark som idag kan vara planlagd som industrimark med alla konsekvenser det får. Andra organisatoriska frågor som måste redas ut för produktionsanläggningar gäller huvudmannaskap för respektive anläggning. De som idag driver processerna är inte nödvändigtvis de som framöver äger respektive produktionsanläggning. Detta är också frågor som måste utredas i de olika projekten.

Målet för programperioden

 • Framdriften av existerande projekt i Malmö, Lund, Bjuv, Oskarshamn, Gävle och Härnösand säkras.
 • Investeringsbeslut tas under programperioden tas för minst 3 fullskaliga innovativa anläggningar på tre av orterna.

Nya lokala samarbeten etableras
I takt med att de idag existerande lokala samarbetena går in i nya faser finns det möjlighet att påbörja nya. De erfarenheter som dragits från de projekt som drivs idag, kommer då ligga till grund för de nya projekten.
Förutsättningarna som krävs är att det på dessa orter finns ett värmeunderlag och lokala intressenter med möjlighet att bedriva en lokal livsmedelsproduktion eller skapa bättre livsmiljöer. De tillkommande lokala noderna ska vara komplementära då det gäller teknik, organisatoriska och finansiella lösningar, så att ny kunskap genereras från de olika projekten. För produktionsanläggningar gäller att nya lokala samarbeten tillsammans med de idag existerande projekten ska utgöra en så stor volym att de utgör en kritisk massa för att en livskraftig livsmedelsindustri, baserad på restvärme och andra onyttjade resurser kan uppstå.

Målet för programperioden

 • Minst 4 nya geografiska samarbeten har startats upp varav minst 2 skall handla om bättre livsmiljöer för människor.

Forsknings- och utvecklingsprojekt initieras och drivs
SSEC ska ta löpande initiativ till nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta görs genom att initiera, samordna driva och i viss mån också själva bevilja medel till nya projekt som bedöms ha stor tillväxtpotential sett utifrån verksamheten. De projekt och delprogram som drivit hittills inom SSEC har haft ett stort fokus på Urban Food. Urban Health har funnits med som en del i exempelvis Innovativ användning av restvärme i framtidens städer, men det har annars varit underrepresenterat i de projekten.

Målet för programperioden

 • Minst 8 forsknings- och utvecklingsprojekt initieras under programperioden. Av dessa är minst två forskningsprojekt och minst 2 har kopplingar till Urban health varav ett är ett forskningsprojekt

Ett virtuellt Centre of Excellence etableras
Målet är att etablera ett internationellt virtuellt centrum, under begreppen Urban Health och Urban Food, för forskning, utbildning och innovation för att stimulera primärproduktion av intensivt producerade livsmedel som fisk, skaldjur, frukt, bär och grönsaker och för att utveckla tankarna kring ny kurativa eller i övrigt bättre livsmiljöer för människor.
Syftet är att stimulera till ökat entreprenörskap, socialt engagemang, fler produkter, fler företag och ökad sysselsättning inom sektorer som redan idag har potential att skapa tillväxt i världen.
Verktygen för denna utveckling är flöden av onyttjad energi (värme) samt andra onyttjade resurser (ex.vis. koldioxid och matavfall), råvaror (skogsråvaror) och industriell infrastruktur.

Målet för programperioden

 • Planeringen av centret påbörjas
 • Skapa och driva projekt genom matchmaking.

Nätverket utökas
10 organisationer är i nuvarande period anslutna som parter i SSEC.

 • Kraftringen Energi AB
 • Gävle Energi AB
 • Hörnösands kommun
 • Bjuvs kommun
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • E.ON Sverige AB
 • Oskarshamns Kommun
 • Malmö stad
 • Ramböll Sverige AB
 • Veolia Sverige AB

Inom SSE-C har expertis inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och lokala myndigheter inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra att den resurs som restvärme utgör bättre ska kunna nyttjas i framtiden. Genom att sammanföra aktörerna med så skilda kompetenser har en helt ny systemsyn kunnat uppnås.
Utifrån de erfarenheter som har dragits från den gångna perioden har ett behov att bredda partnerskapet med ny kompetens uppstått. Exempel på partners och intressenter som saknas inom SSEC är av två slag, önskvärda tillkommande partners och intressenter att samverka med:

Önskvärda tillkommande partners
• Representanter som är intresserade av att utveckla och finansiera bättre livsmiljöer för människor inom ramen för Urban Health.

• Branschrepresentanter för de företag som producerar och säljer fisk och grönsaker inom ramen för Urban Food.

• Teknikföretag som redan idag levererar teknik inom ramen för den verksamhet som SSEC bedriver inom ramen för både Urban Food och Urban Health.

• Branschrepresentanter för de verksamheter som genererar restvärme. Det kan vara IT-industrierna med serverhallar med stort kylbehov. Det kan också vara andra representanter för olika industrigrenar i vårt samhälle.

• Strategiska samarbeten med intressentorganisationer såsom LRF, HS, WWF och SNF är också viktiga. Via dessa organisationer kan viktiga och betydande samarbeten också uppstå samt information spridas och förankring av nätverkets arbete utföras.

Intressenter att samverka med
• Finansieringsinstitut (banker, Almi, pensionsfonder m.fl.), forskningsfinansiärer (Vinnova m.fl.), andra
finansiärer (riskkapitalbolag, byggbolag m.fl.) Att skapa bärkraftiga affärsmodeller för olika produktionsanläggningar och anläggningar som erbjuder bättre livsmiljöer för människor är avgörande för att få dessa till stånd. Därför är det viktigt att öka kontakterna med dessa aktörer.

• Ytterligare en typ av intressenter vars kompetens är viktig är den som rör planfrågor. Exempel på det är Sveriges kommuner och Landsting, Boverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, andra statliga verk, Landsbygdsdepartementet, andra departement, länsstyrelser, landsting och regioner.

Målet för programperioden

 • 20 – talet nya partner ansluter sig till SSEC. Av dessa är cirka hälften partner som idag inte är representerade inom nätverket.
 • Möten och sammanträden med departement, statliga verk, myndigheter, finansiärer av olika slag anordnas löpande i syfte att förankra nätverkets ambitioner och målsättningar.

Framdriften av projekten i de lokala delprogrammen säkras

Inom ramen för SSEC, har det utifrån de lokala förhållandena, startats samarbeten i syfte att skapa möjligheter att bättre nyttja de resurser i form restvärme och andra onyttjade resurser som finns på respektive ort. Samarbeten har skapats i Malmö, Lund, Bjuv, Oskarshamn, Gävle, Härnösand, m.fl. för att där möjliggöra att de värmeresurser som finns lokalt kan nyttjas för livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer för människor.

Tydliga koncept utvecklas successivt på de olika orterna baserade på de lokala förutsättningarna. De potentiella värmekällorna t.ex. skiljer sig åt på de olika orterna. I Lund handlar det om att tillvarata överskottsvärme från European Spallation Source- ESS. I Gävle är det låggradig värme från
pappersindustrin som utgör värmekällan. På andra orter är värmekällorna kylvatten från elproduktion eller spillvärme från industriproduktion. De ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna skiljer sig också åt mellan orterna. De drivande aktörerna kan också skilja sig åt. Det är aktörer som livsmedelsföretag, kommuner, kooperativ, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, mfl. I stort är det dock samma typ av system som planeras.

De lokala projekten befinner i ett läge där det idag finns tydliga koncept utvecklade. De befinner sig nu i de flesta fall i ett skede där nya åtgärder måste sättas in för att säkerställa framdriften av projekten. De som nu krävs är mer detaljerade studier av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för respektive projekt. Frågor som rör finansiering och affärsmodeller är för det faktiska genomförandet av projekten lika viktiga
som de rent tekniska. Det måste säkerställas att det finns en ekonomisk bärkraft i projekten. Andra frågor som är viktiga att hantera är de planmässiga och organisatoriska. För att minska energiförluster är det angeläget att planerade växthus, fiskodlingar och livsmiljöer för människor placeras eller finns i närheten av värmekällorna. Vid nyetablering innebär det att lokaliseringen sker på mark som idag kan vara planlagd som industrimark med alla konsekvenser det får. Andra organisatoriska frågor som måste redas ut för produktionsanläggningar gäller huvudmannaskap för respektive anläggning. De som idag driver processerna är inte nödvändigtvis de som framöver äger respektive produktionsanläggning. Detta är också frågor som måste utredas i de olika projekten.

Målet för programperioden

 • Framdriften av existerande projekt i Malmö, Lund, Bjuv, Oskarshamn, Gävle och Härnösand säkras.
 • Investeringsbeslut tas under programperioden tas för minst 3 fullskaliga innovativa anläggningar på tre av orterna.

Nya lokala samarbeten etableras
I takt med att de idag existerande lokala samarbetena går in i nya faser finns det möjlighet att påbörja nya. De erfarenheter som dragits från de projekt som drivs idag, kommer då ligga till grund för de nya projekten.
Förutsättningarna som krävs är att det på dessa orter finns ett värmeunderlag och lokala intressenter med möjlighet att bedriva en lokal livsmedelsproduktion eller skapa bättre livsmiljöer. De tillkommande lokala noderna ska vara komplementära då det gäller teknik, organisatoriska och finansiella lösningar, så att ny kunskap genereras från de olika projekten. För produktionsanläggningar gäller att nya lokala samarbeten tillsammans med de idag existerande projekten ska utgöra en så stor volym att de utgör en kritisk massa för att en livskraftig livsmedelsindustri, baserad på restvärme och andra onyttjade resurser kan uppstå.

Målet för programperioden

 • Minst 4 nya geografiska samarbeten har startats upp varav minst 2 skall handla om bättre livsmiljöer för människor.

Ett virtuellt Centre of Excellence etableras
Målet är att etablera ett internationellt virtuellt centrum, under begreppen Urban Health och Urban Food, för forskning, utbildning och innovation för att stimulera primärproduktion av intensivt producerade livsmedel som fisk, skaldjur, frukt, bär och grönsaker och för att utveckla tankarna kring ny kurativa eller i övrigt bättre livsmiljöer för människor.
Syftet är att stimulera till ökat entreprenörskap, socialt engagemang, fler produkter, fler företag och ökad sysselsättning inom sektorer som redan idag har potential att skapa tillväxt i världen.
Verktygen för denna utveckling är flöden av onyttjad energi (värme) samt andra onyttjade resurser (ex.vis. koldioxid och matavfall), råvaror (skogsråvaror) och industriell infrastruktur.

Målet för programperioden

 • Planeringen av centret påbörjas.
 • Internationell och nationell omvärldsbevakning.
 • Marknadsföring av SSE-C och dess delprogram och projekt.

Kunskaps- och Informationsspridningen ökar
Spridning av information om möjligheterna som finns att nyttja restvärme och andra onyttjade resurser i syfte att möjliggöra en kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion och för att skapa hälsosamma och attraktiva vistelsemiljöer för människor, är nödvändig för att nå de aktörer som direkt eller indirekt kan bidra till att bygga upp de nya verksamheterna. Det är också viktigt att sprida resultat från de pågående projekten och delprogrammen. Kunskaps och informationsspridning kommer att struktureras genom att en regelbundet uppdaterad kommunikationsplan och webbplats säkerställer att utvalda målgrupper nås av riktad information genom träffsäkra och kostnadseffektiva kanaler.

Målen för programperioden

 • Genom kunskaps- och informationsspridning visa hur låggradig värme för livsmedelsproduktion och människors välbefinnande kan nyttjas.
 • Kunskap om SSE-C: s verksamhet och mål skall vara väl spridd. Projektresultat skall ha nått marknadens aktörer.

SSE-C är en naturlig mötesplats
SSE-C bygger sin verksamhet på att sammanföra aktörer med olika typer av kompetens, intressen och rådighet. Genom dessa dynamiska möten har projekt och samarbeten, som annars aldrig skulle ha uppstått, initierats. Att säkerställa att olika aktörer möts är angeläget för att SSE-C: s visioner och mål ska uppnås.

Målet under programperioden

 • Mötesplatser skall planeras och genomföras, så väl fysiska som digitala.
 • Minst 10 fysiska seminarier, workshops eller andra event med olika aktörer från sektorn ska hållas.
 • SSE-C: s hemsida ska utvecklas så att den kan utnyttjas för dialog mellan olika aktörer.
 • Samordna aktiviteter internt inom SSE-C och med andra liknande externa projekt.

Budgeten möjliggör koordinering och utveckling av verksamheten
Ledning, utveckling, koordinering och kommunikation av programmet finansieras av programmets medlemmar. Utöver koordineringen krävs finansiering av de forsknings- och utvecklingsprojekt som avses drivas inom programmet.
Finansieringsmöjligheter uppstår efterhand som fler intressenter, deltagare och finansiärer knyts till projekten.

Målen för programperioden

 • Budgeten möjliggör koordinering och utveckling av programmet samt utveckling av de verksamheter som beskrivs i denna verksamhetsplan.
 • En Tillväxtfond inrättas under de kommande tre åren. Förslag till hur Tillväxtfonden kan organiseras och finansieras tas fram under inledningen av 2016. Medlen i fonden avses användas till att uppfylla visioner och mål inom ramen för SSEC: s verksamhet.

Bemanningen utökas i takt med att verksamheten växer
De personalresurser som finns idag utgörs av verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren sköter idag koordinering och den löpande verksamheten. Utöver verksamhetsledarens tid lägger de deltagande organisationerna ner egen tid i delprogram och projekt. Då avsikten är att utöka verksamheten och den är spridd över landet, är det inte längre möjligt för en person att sköta hela koordineringen.

Målen för programperioden

 • Programledningen förstärks genom ett delat ledarskap, uppdelat på de två huvudinriktningarna Urban Health och Urban Food samt genom att anställa en projektkoordinator som avlastar verksamhetsledarna i koordinering och framdriften av programmet.
 • Bemanningen finansieras av parterna genom de årliga avgifterna i syfte att säkerställa en långsiktig uthållighet i projektet.
 • Utveckla en plattform för nationell- och internationell lobbyverksamhet.

Kunskaps- och Informationsspridningen ökar
Spridning av information om möjligheterna som finns att nyttja restvärme och andra onyttjade resurser i syfte att möjliggöra en kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion och för att skapa hälsosamma och attraktiva vistelsemiljöer för människor, är nödvändig för att nå de aktörer som direkt eller indirekt kan bidra till att bygga upp de nya verksamheterna. Det är också viktigt att sprida resultat från de pågående projekten och delprogrammen. Kunskaps och informationsspridning kommer att struktureras genom att en regelbundet uppdaterad kommunikationsplan och webbplats säkerställer att utvalda målgrupper nås av riktad information genom träffsäkra och kostnadseffektiva kanaler.

Målen för programperioden

 • Genom kunskaps- och informationsspridning visa hur låggradig värme för livsmedelsproduktion och människors välbefinnande kan nyttjas.
 • Kunskap om SSE-C: s verksamhet och mål skall vara väl spridd. Projektresultat skall ha nått marknadens aktörer.

SSE-C är en naturlig mötesplats
SSE-C bygger sin verksamhet på att sammanföra aktörer med olika typer av kompetens, intressen och rådighet. Genom dessa dynamiska möten har projekt och samarbeten, som annars aldrig skulle ha uppstått, initierats. Att säkerställa att olika aktörer möts är angeläget för att SSE-C: s visioner och mål ska uppnås.

Målet under programperioden

 • Mötesplatser skall planeras och genomföras, så väl fysiska som digitala. Minst 10 fysiska seminarier, workshops eller andra event med olika aktörer från sektorn ska hållas.
 • SSE-C: s hemsida ska utvecklas så att den kan utnyttjas för dialog mellan olika aktörer.
 • Utveckla den interna och externa kommunikationen.

Kunskaps- och Informationsspridningen ökar
Spridning av information om möjligheterna som finns att nyttja restvärme och andra onyttjade resurser i syfte att möjliggöra en kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion och för att skapa hälsosamma och attraktiva vistelsemiljöer för människor, är nödvändig för att nå de aktörer som direkt eller indirekt kan bidra till att bygga upp de nya verksamheterna. Det är också viktigt att sprida resultat från de pågående projekten och delprogrammen. Kunskaps och informationsspridning kommer att struktureras genom att en regelbundet uppdaterad kommunikationsplan och webbplats säkerställer att utvalda målgrupper nås av riktad information genom träffsäkra och kostnadseffektiva kanaler.

Målen för programperioden

 • Genom kunskaps- och informationsspridning visa hur låggradig värme för livsmedelsproduktion och människors välbefinnande kan nyttjas.
 • Kunskap om SSE-C: s verksamhet och mål skall vara väl spridd. Projektresultat skall ha nått marknadens aktörer.

SSE-C är en naturlig mötesplats
SSE-C bygger sin verksamhet på att sammanföra aktörer med olika typer av kompetens, intressen och rådighet. Genom dessa dynamiska möten har projekt och samarbeten, som annars aldrig skulle ha uppstått, initierats. Att säkerställa att olika aktörer möts är angeläget för att SSE-C: s visioner och mål ska uppnås.

Målet under programperioden

 • Mötesplatser skall planeras och genomföras, så väl fysiska som digitala. Minst 10 fysiska seminarier, workshops eller andra event med olika aktörer från sektorn ska hållas.
 • SSE-C: s hemsida ska utvecklas så att den kan utnyttjas för dialog mellan olika aktörer.