Verksamhet

SSE-C utgår från en verksamhetsplattform och har ett antal verktyg för genomförandet till sitt förfogande. Plattformen är den miljö som programledningen jobbar från och har följande fem uppgifter för att kunna realisera mål och delmål:

“Visa på utvecklingsmöjligheter” handlar om att identifiera platser i Sverige där överskott av värme eller annat industriellt avfall finns och där projekt kan initierats för att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen på ett resurseffektivt sätt i syfte att bidra till att målen för SSE-C uppnås.

“Erbjuda mötesplatser” handlar om att ordna rådslag, workshops, seminarier och konferenser där mötet mellan akademi och näringsliv, marknad och politik stimuleras. Resultatet av dessa mötesplatser skall vara nya utvecklingsprojekt, nya forskningsansökningar, nya samarbeten, nya nätverk men också en aktiv information till politiska församlingar som indirekt kan påverka förutsättningarna för nya programansatser.

“Förmedla kunskap och stimulera till kunskapsutveckling” handlar om att löpande ta initiativ till kunskapsutveckling genom nya rådgivnings-, forsknings- utvecklingsprojekt. Det handlar också om att sammanställa befintlig kunskap och erbjuda den i olika utbildningssammanhang i syfte att stimulera till innovation, framtagning av nya produkter och bildandet av nya företag.

“Skapa metoder för överföring av teknik och marknadskunskap” handlar om att tillgängliggöra ny färdigutvecklad teknik, som kan användas i syftet att uppfylla SSE-C: s mål. Det handlar också att identifiera nya marknader och marknadssegment i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta sker genom omvärldsbevakning både i andra länder och i andra sektorer och tillämpningar av marknaden. Det omfattar i första hand informationsöverföring och olika stödjande åtgärder som underlättar teknikens införande i parternas organisationer.

“Marknadsföra och informera” handlar om att aktivt informera om verksamheten och dess delprogram. Syftet är att sprida öka kunskapen om SSE-C

Programledningen använder sig av följande verktyg för att stötta delprogrammen och för att sprida kunskaper om dess resultat.

  • Kommunikationsplan
  • Prioriterade tillväxtområden
  • Personella resurser i parternas verksamheter
  • Omvärldsbevakning och trendspaning
  • Innovationssystem och företags- affärsutveckling
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt