Utveckling av ”Gröna näringar” i Hofors, Gävleborg och Norra mellansverige

Växthuset i Hagaparken är en plattform för kommunens satsningar att utveckla mer gröna näringar med fokus på hållbar odling och distribution, besöksnäring, arbetsmarknadsutveckling och integration. Hofors Kommun har nu tillsammans med Högskolan i Gävle tagit en regional ledning inom sektorn gröna näringar genom denna satsning.

Idag arbetar man med fler samhällsnyttiga verksamheter i växthuset. Den första är skapa en ökad sysselsättning för både män och kvinnor där fokus är integration och människor som står långt från arbetsmarknaden. Det andra är växthuset som plattform för att introducera människor på arbetsmarknaden genom socialt företagande, marknadsevent och informationsaktiviteter och ger möjligheterna till entreprenörskap och arbete inom gröna näringar. Här finns även en mötesplats i form av café och restaurangverksamhet där mat och människor möts. Den tredje verksamheten är en avdelning för forskning och utveckling där syftet är att testa och introducera forskningsresultat som kan stödja utvecklingen av gröna näringar.
MIljonprojekt för klimatstyrning
Under oktober 2019 startade ett projekt där Högskolan i Gävle tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ProGro AB, Entré Hofors, Hofors Kommun och Stravent ska bygga en pilotanläggning för att optimera klimatstyrning i växthusmiljö. Tillsammans med ledande akademisk kompetens inom bland annat områden som Hortikultur, läran om trädgårdsodling kommer projektet konstruera och designa en ny och unik teknik som möjliggör användandet av restvärme från industrin. Denna teknik skall sedan användas för att designa klimatstyrningssystem för växthus världen över och till detta har nu projektmedel på 5,2 miljoner kronor beviljats från Europeiska innovationsprogrammet via Jordbruksverket. Målet är att utveckla en större nationell testbädd där den nya klimatstyrningstekniken kan utvecklas tillsammans med annan ny teknik för att skapa optimala produktionsförhållanden i framtidens växthusmiljöer.

Projektet är av stort nationellt intresse och om det lyckas fullt ut så kommer tekniken att möjliggöra nyttjandet av industriell restvärme och öka Skandinaviens möjligheter att bli mer självförsörjande på grönsaker, bär, frukt och fisk. Systemet ska även testas för att kyla växthusen under sommarhalvåret då man har stora problem med att vädra ut värme. Denna teknik har då även stora exportmöjligheter. Hofors kommun kommer under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Högskolan i Gävle sköta om testanläggningen och de växter som ingår i försöken. Entré Hofors kommer att samordna projektinsatserna på plats och arbeta för att samla aktörer som kan bygga system och sälja tekniken på marknaden.

Ett steg till i satsningen på gröna näringar är etableringen av en industriell småskalig fiskodling, ett projekt som kommer erbjuda utbildningar och skapa förutsättningar för lokal fiskeproduktion. Detta involverar fler mindre aktörer och kan erbjudas som komplement till bland annat redan etablerade jordbruk. Under våren 2020 inleds ett projekt för att belysa möjligheterna att etablera en tropisk aquaponisk anläggning i växthuset i Hofors. En aquaponisk anläggning är en så kallat slutet system där tar växterna upp de näringsämnen som djuren släpper ifrån sig och växterna renar vattnet. Målet är att odla bananer och fisken Tilapia i ett aquaponiskt system som klimatstyrs genom confluent jet tekniken.
Ytterligare en projektsatsning är tillvaratagandet av näringen i hästgödsel, där man med en ny patenterad teknik nyttiggör all näringen i hästgödsel på ett hållbart och effektivt sätt. Detta utan att lämna några miljöskadliga restprodukter.

2047 Science Center har under året etablerat sig i Hofors Kommun. Ett Science Center har som uppgift att introducera barn och unga till naturvetenskap och teknik. Verksamheten kommer under våren 2020 att utforma skolprogram där växthuset och de pågående projekten kommer att användas som labbmiljöer.
Den nationella livsmedelsstrategin slår fast att Sverige måste öka sin självförsörjning på livsmedel för ökad säkerhet och av hållbarhetsskäl. Hofors kommun är nu bland de mest aktiva och framgångsrika kommunerna i Sverige när det gäller arbete. Allt tack vare kommunens satsning på växthuset och de pågående projekten.

About the Author

Bengt Fellbe